The Window Farming Phenomenon: a Solution to Urban Food Supply? | The Window Farming Phenomenon: a Solution to Urban Food Supply? – The Environmental Blog